Förskoleklass


Förskoleklassens Mål
Förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet har en gemensam läroplan, Lgr11. I Läroplanen finns riktlinjer och mål för de tre verksamheternas pedagogiska arbete och undervisning.

I förskoleklassen ska undervisningen ta fasta på de delar som handlar om elevernas personliga utveckling. Exempelvis ska skolan sträva efter att varje elev

– utvecklar nyfikenhet och lust att lära,– utvecklar sitt eget sätt att lära,
– utvecklar tillit till sin egen förmåga,
– känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra.
Verksamheten i förskoleklassen ska vara anpassad efter 6- åringens behov av rörelse, lek och möjlighet till eget utforskande.
Barnen i förskoleklassen inhämtar kunskaper och lär sig med hjälp av förskolans viktigaste pedagogiska redskap: lek, skapande och eget utforskande.
Ditt barn får i egen takt och med lusten och leken som drivkraft lära känna skolans värld.
I läroplanen trycker man på att det är elevernas FÖRMÅGOR som utvecklas. Följande förmågor utvecklas: kreativitet, samarbete,ansvar,nyfikenhet,initiativ,självtillit,uthållighet, kommunikation,tålamod.